Logo Vosima Laboratorium
Program

LICENCJA PROGRAMU VOSIMA LABORATORIUM®

Program stworzono z myślą o specjalizacji: Trycholog

PROGRAM VOSIMA LABORATORIUM®
jest własnością intelektualną i jest objęty ochroną praw autorskich.
Ochrona praw autorskich powstaje samoczynnie w chwili stworzenia utworu i nie potrzebna jest żadna ochrona certyfikacyjna.
Konsekwencją prawną naruszenia praw autorskich jest odpowiedzialność karna, m. in. grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 5 lat oraz zabranie własności powstałej na drodze przestępczej.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 74.
Autorskie pełne prawo do programu posiada:
VOSIMA LABORATORIUM - Izabela Boroń
info@vosima.pl
https://vosima.pl/
UMOWA LICENCYJNA
NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU VOSIMA LABORATORIUM®
Informacje wstępne:
Fakt korzystania z Programu VOSIMA LABORATORIUM® oznacza jego akceptację i zgodę na przestrzeganie warunków Licencji określonych w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ oraz w OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY LICENCYJNEJ, co nie stanowi naruszenia prawa i odpowiedzialności cywilnej oraz karnej wobec Użytkownika.
Program jest napisany w języku PHP i działa online na stronie internetowej (www.vosima.pl) w zakładce o nazwie: „PROGRAM”. Z Programu można korzystać online za pośrednictwem różnych urządzeń z dostępem do internetu (komputer, smartfon, tablet itp.).
Powielanie/kopiowanie treści Programu lub jego dokumentacji w zakresie wykraczającym poza zezwolenie udzielone w niniejszej Umowie Licencyjnej jest niedozwolone i stanowi akt naruszenia polskiego prawa autorskiego.
Użyte w umowie pojęcia oznaczają:
a)Trycholog - to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych ze skórą głowy oraz włosami;
b)Program - oznacza Program Komputerowy o nazwie VOSIMA LABORATORIUM®, który jest napisany w języku PHP i działa online na stronie internetowej (www.vosima.pl) w zakładce o nazwie: „PROGRAM”. Z programu można korzystać online za pośrednictwem różnych urządzeń z dostępem do internetu (komputer, smartfon, tablet itp.). Program przeznaczony jest do weryfikacji przyczyn problemów związanych ze skórą głowy i włosami, który ma na celu dobór indywidualnej terapii przez spec. trychologa. Program jest chroniony przez prawo autorskie;
c)Szablon - pierwowzór wykonania składowych Programu;
d)Licencja - określa warunki Umowy Licencyjnej korzystania z Programu VOSIMA LABORATORIUM®;
e)Licencjodawca - osoba zezwalająca na korzystanie z praw do Dzieła/Utworu (Programu Komputerowego VOSIMA LABORATORIUM®) będącego przedmiotem umowy prawa autorskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
f)Licencjobiorca - osoba otrzymująca zezwolenie na korzystanie z praw do Dzieła/Utworu (Programu Komputerowego VOSIMA LABORATORIUM®) będącego przedmiotem umowy prawa autorskiego, stając się Użytkownikiem danego programu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§1
1.Przedmiotem umowy jest upoważnienie do korzystania z VOSIMA LABORATORIUM® (zwanego dalej Programem) na zasadach opisanych w niniejszej Umowie Licencyjnej oraz Ogólnych Warunkach Umowy Licencyjnej stanowiących integralną część umowy tj. do korzystania z Programu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy Licencyjnej oraz że korzystanie z Programu w zakresie określonym umową nie narusza praw autorskich twórcy Utworu. Program jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Programu w zakresie określonym niniejszą umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
§2
1.Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z Programu, który został stworzony w języku polskim.
2.Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
3. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu na poniższych polach eksploatacji:
a)korzystania online z Programu zamieszczonego na stronie internetowej (www.vosima.pl) za pośrednictwem różnych urządzeń z dostępem do internetu (komputer, smartfon, tablet itp.);
b)używania do własnych celów, przez co rozumie się wyświetlanie, wprowadzanie swoich danych, zaznaczanie opcji, analiza podanych danych przez Program, drukowanie, dokonywanie eksportu danych i analizy z Szablonu.
4.Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
5.Licencjobiorca nie może Utworu powielać/kopiować, wynajmować, wydzierżawiać czy korzystać z Programu w inny sposób nieprzewidziany niniejszą umową.
§3
1.Umowa zostaje zawarta od momentu wprowadzenia danych potencjalnego Licencjobiorcy i kliknięcia w Programie na przycisk: „Dokonaj analizy”, po czym Program te dane analizuje. Licencja wówczas zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
2.W przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaprzestania naruszeń i unieważnić licencję przyznaną na mocy niniejszej umowy. Rozwiązanie umowy następuje z momentem powiadomienia Licencjobiorcy o jej rozwiązaniu. Z tą chwilą licencja wygasa, a Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zaprzestać korzystania z Utworu w jakikolwiek sposób, niezależnie od urządzenia i miejsca.
3.Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego (art. 68 ust. 1 Prawa autorskiego).
4.Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy, Licencjobiorca zaprzestaje korzystania z Utworu zamieszczonego i udostępnionego na stronie internetowej (www.vosima.pl) przez Licencjodawcę na podstawie niniejszej umowy.
§4
1.Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków licencji określonych w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ oraz w OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY LICENCYJNEJ za świadczoną przez Licencjodawcę usługę drogą elektroniczną.
2.Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi sprzętu, na którym będzie mógł skorzystać z Programu (§2 pkt. 3a. niniejszej Umowy Licencyjnej).
§5
1.Licencjodawca udostępnienia Licencjobiorcy Program napisany w języku PHP na stronie internetowej (www.vosima.pl) w zakładce o nazwie: „PROGRAM”, który działa online. Program zamieszczony jest wraz z instrukcją obsługi oraz warunkami licencji w podzakładce o nazwie: „LICENCJA”.
§6
1.Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania Utworu.
2.Licencjodawca nie gwarantuje, że utwór w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy.
3.Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu, a nie związane z prawami autorskimi.
4.Licencjonowany Program nie jest objęta gwarancją.
§7
1.Licencjobiorca za naruszenie warunków niniejszej umowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialność karnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§8
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2.Niniejsza umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
3.Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej stanowią integralną część umowy.
4.Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, zastępują je najbardziej zbliżone do nieważnych, a pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy.
5.Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Licencjobiorcy.
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
OGÓLNE WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ
NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU VOSIMA LABORATORIUM®
1.Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej określają zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem, będącego osobą fizyczną lub osobą prawną (zwaną dalej „Licencjobiorcą”), a Vosima Laboratorium® z siedzibą: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Józefa Piłsudskiego 32 lok. 332, NIP 6443334766, uprawnionym do Programu Vosima Laboratorium® (zwanym dalej „Licencjodawcą”).
2.Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu Vosima Laboratorium® w celu prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z wykorzystaniem Szablonu i opcji.
3.Niniejsze warunki uzupełniają treść umowy zawartej przez nabywcę Vosima Laboratorium®.
§1
1.Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Vosima Laboratorium® (zwany dalej „Programem”) w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich (włączając wszelkie fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne).
2.Program jest Programem Komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
3.Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków towarowych Licencjodawcy. Nazwa oraz logo Szablonu podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
4.Z Programu korzysta się online za pośrednictwem strony internetowej (www.vosima.pl), który jest zamieszczony w zakładce o nazwie: „PROGRAM” przy użyciu różnych urządzeń z dostępem do internetu (komputer, smartfon, tablet itp.).
5.Nie wymaga zezwolenia Licencjodawcy: obserwowanie i testowanie funkcjonowania Programu Komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez Licencjobiorcę, będąc do tych czynności upoważnionym na podstawie umowy. Dokonuje tego w trakcie wyświetlania Programu online, wprowadzania danych, zaznaczania opcji i zastosowania Programu Komputerowego VOSIMA LABORATORIUM®.
6.Informacje zawarte w Utworze wykorzystane do rozwijania, wytwarzania, zamieszczania online lub wprowadzania do obrotu Programu Komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności, naruszają prawa autorskie.
§2
1.Z tytułu udzielenia licencji zgodnie z niniejszymi warunkami, Licencjobiorca zobowiązuje się do wprowadzenia danych, wyboru opcji i kliknięcia w Programie na przycisk: „Dokonaj analizy”, po czym Program te dane analizuje. Licencjobiorca wtedy nabywa niewyłączną, niezbywalną licencję na korzystanie z Programu na okres wskazany w umowie (czas nieoznaczony).
2.Licencjonowany Program jest udostępniony na stronie internetowej (www.vosima.pl) w zakładce o nazwie: „PROGRAM”, a treść jego licencji znajduje się w podzakładce o nazwie: „LICENCJA”. Licencjobiorca zobowiązuje się do wprowadzenia danych, wyboru opcji i kliknięcia w Programie na przycisk: „Dokonaj analizy”, po czym Program te dane analizuje. Licencjobiorca może korzystać z Programu nieograniczoną ilość razy z dowolnego miejsca na urządzeniach z dostępem do internetu przy ponownym wprowadzeniu danych, wyboru opcji i kliknięcia w Programie na przycisk: „Dokonaj analizy”.
3.Program nie może być powielany/kopiowany, wynajmowany, wydzierżawiany i wykorzystywany w inny sposób nie przewidziany niniejszą umową przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji w ramach udzielonych mu na podstawie niniejszej umowy uprawnień.
§3
1.Używając w jakikolwiek inny sposób Programu, Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej i Ogólnych Warunków Umowy.
2.Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej lub Ogólnych Warunków Umowy, Licencjodawca nie udziela mu licencji na Szablon i opcje, a Licencjobiorca nie ma prawa korzystać z Programu.
§4
1. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do:
a)dowolnego korzystania z Programu Komputerowego w formie online z dowolnego miejsca i urządzeń z dostępem do internetu;
b)używania Programu wyłącznie do własnych celów, przez co rozumie się: wyświetlanie, wprowadzanie swoich danych, zaznaczanie opcji, analiza podanych danych przez Program, drukowanie, dokonywanie eksportu danych i analizy z Szablonu.
2.Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do dokonywania w jakikolwiek sposób zmian i modyfikacji Szablonu oraz do korzystania z autorskich praw majątkowych do Programu Komputerowego określonych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za wyjątkiem prawa rozpowszechniania Programu, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.
3.Licencjobiorca nie jest upoważniony do rozpowszechniania Szablonu do innych celów niż określone w instrukcji Szablonu.
4. Zabronione jest w szczególności:
a)korzystanie z Szablonu bez uprzedniej akceptacji niniejszej Umowy Licencyjnej;
b)kopiowanie lub używanie Szablonu w zakresie wykraczającym poza zezwolenie udzielone w niniejszej licencji;
c)rozpowszechnianie, powielanie/kopiowanie, wynajmowanie, dzierżawa, korzystanie z Programu w inny sposób niż przewidziano w umowie, udzielanie sublicencji lub przekazanie w inny sposób całości lub części Szablonu lub jakichkolwiek praw otrzymanych na podstawie Umowy Licencyjnej dowolnej osobie trzeciej;
d)używanie Szablonu do świadczenia jakichkolwiek usług czy konsultingowych dla podmiotów innych niż Licencjobiorca, któremu została udzielona licencja;
e)próby usuwania, zmieniania lub zakrywania informacji o prawach autorskich lub oznaczeń znajdujących się w Szablonie;
f)używanie Szablonu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
1.Licencjodawca może wprowadzać na witrynie aktualizację Programu, z którego Licencjobiorcy mogą normalnie korzystać w ramach jego licencji. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Programu jest równoznaczne z przekazaniem danych administratorowi strony do użytku wewnętrznego w celu możliwych konsultacji trychologicznych zgodnych z RODO i polityką prywatności.
2.Aktualizacje Programu na witrynie mają wyłącznie na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Programu poprawiający ewentualne defekty, nowe funkcje i moduły Szablonu lub zupełnie nowe wersje Programu.
3.Licencjobiorca wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że całość lub część każdej aktualizacji jest wprowadzana automatycznie na witrynie bez podejmowania jakichkolwiek działań ze strony Licencjobiorcy lub też zobowiązuje się do podejmowania takich działań w razie potrzeby.
4.Każde dodatkowe lub nowe składniki Programu wprowadzone na witrynie w ramach pomocy technicznej Licencjobiorcy stanowią integralną część Programu i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej.
§6
1.Licencjodawca zobowiązuje się do usuwania z Programu wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Programu na witrynie, które ujawnią się po pierwszym skorzystaniu z Programu przez Licencjobiorcę lub dla Licencjobiorcy.
2.Licencjobiorca korzysta z Programu na własne ryzyko. Mimo, że Licencjodawca przetestował Program i sprawdził dokumentację do niego, to w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy zastosowania dla potrzeb indywidualnych wymagań Licencjobiorcy, włączając w szczególności odpowiedniość do określonego celu, dokładność lub kompletność rezultatów, staranność lub fachowość, brak niedopatrzeń lub brak wirusów.
3.Licencjodawca w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie w związku z korzystaniem z Programu na zasadach określonych w postanowieniach licencji, a także za szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków licencji w szczególności w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji), lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Szablonu) korzystania z Programu.
4.W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Szablonu, szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych, szkody wynikające z rozpowszechnienia przy użyciu Programu szkodliwych aplikacji lub zblokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania.
5.Licencjodawca nie gwarantuje, że Program będzie należycie operować online w dowolnym miejscu na każdym urządzeniu mającym dostęp do internetu. Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania Programu ponosi Licencjobiorca.
6.Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za przypadkowe, pośrednie, ekonomiczne lub karne szkody, wliczając w szczególności szkody poniesione wskutek strat związanych z prowadzeniem interesów lub osobistymi zyskami, przerwami w prowadzeniu działalności gospodarczej, strat osobistych, poufnych lub związanych z interesami informacji, czy też wszelkich innych finansowych strat, szkody związane z utratą prywatności lub niedopełnieniem obowiązków wynikające lub związane z korzystaniem lub nieumiejętnym używaniem Szablonu, nawet jeśli Licencjodawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
7.Licencjodawca nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia lub niemożności użycia Programu, w tym między innymi za utratę danych, powstanie danych błędnych, danych niedokładnych albo za wszelkie inne straty.
8.W przypadku zerwania łączności z witryną, na której widnieje Program, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę że Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą Programu oraz za szkody związane z utratą tych danych.
§7
1.Licencjodawca przyjmuje komentarze Licencjobiorców na temat Programu, w tym uwagi dotyczące awarii, błędów lub innych przykładów wadliwego działania Programu oraz sugestie dotyczące dodatkowych cech i funkcji lub ich zmian - za pośrednictwem e-maila: info@vosima.pl
2.Licencjodawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi lub reakcji na jakiekolwiek komentarze lub sugestie.
3.W wybranych przypadkach Licencjodawca zapewnia pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane w podany powyżej sposób i związane ściśle z Programem. Licencjodawca nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego, który pojawi się w związku z użytkowaniem Programu.
§8
1.Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku gdy zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych, dane te będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Programu, administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze jest Licencjodawca.
2.Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
3.Licencjobiorcy przysługuje prawo do wglądu podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i zmiany.
§9
1.Program przewidziano tylko i wyłącznie jako pomoc.
2.Program nie może zastąpić niezależnego testowania, sprawdzania wyników i ich bezpieczeństwa czy użyteczności oraz wyniku specjalistycznych konsultacji.
3.Licencjobiorca nie jest odpowiedzialny za uzyskane wyniki. Tylko i wyłącznie Licencjodawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezależnych procedur testowania otrzymanych wyników, łącznie z wszelkimi elementami zaprojektowanymi przy użyciu niniejszego Szablonu.
§10
W wypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, prawa nabyte przez Licencjobiorcą powracają do Licencjodawcy.
§11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.